भूतपूर्व अध्यक्ष

1931-1932प्रो. एम.एन. साहा (संस्थापक अध्यक्ष)
1933-1934प्रो. के.एन. बहली
1935-1936प्रो. एन.आर. धरी
1937-1938प्रो. बी. साहनी
1939-1940डॉ. एस.एम. सुलेमान
1941प्रो. इरविन श्रोडिंगर
1941-1942प्रो. डॉ. भट्टाचार्य
1943-1944प्रो. बी. साहनी
1945-1946प्रो. के.एस. कृष्णनी
1947-1948प्रो. ए.सी. बनर्जी
1949-1950प्रो. एच.आर. मेहरा
1951-1952प्रो. पी. पारिज
1953-1954प्रो. एस. रंजनी
1955-1956प्रो. पी.एल. श्रीवास्तव
1957-1958प्रो. पी.एस. गिल
1959-1960डॉ. एम.एस. रंधावा
1961-1962प्रो. एस. घोषी
1963-1964प्रो. पी. माहेश्वरी
1965डॉ. बी.एन. प्रसाद
1966-1967प्रो. के. बनर्जी
1968डॉ. आर.के. सक्सेना
1969-1970डॉ. ए.सी. चटर्जी
1971-1972डॉ. एम.एल. धारी
1973-1974डॉ. एस.एच. जहीर
1975-1976प्रो. आर. एन. टंडन
1977-1978प्रो. बी.डी. नाग चौधरी
1979-1980डॉ. हरि नारायण
1981-1982प्रो. बी. रामचंद्र राव
1983-1984प्रो. एस.जेड. कासिम
1985-1986डॉ. टी.एन. खोशू
1987-1988प्रो. एम.जी.के. मेनन
1989-1990प्रो. एम.एस. स्वामीनाथन
1991-1992डॉ ए.पी. मित्र
1993-1994प्रो. यू.एस. श्रीवास्तव
1995-1996डॉ (श्रीमती) मंजू शर्मा
1997-1998प्रो. पी.एन. टंडन
1999-2000डॉ वी.पी. शर्मा
2001-2002प्रो. एस.के. जोशी
2003-2004प्रो. जय पाल मित्तल
2005-2006प्रो. वी.पी. काम्बोजो
2007-2008प्रो. अशोक मिश्रा
2009 -2010प्रो. असिस दत्ता
2011-2012प्रो. ए. के. शर्मा
2013-2014डॉ. के. कस्तूरीरंगन
2015-2016प्रो. अखिलेश के. त्यागी
2017-2018प्रो. अनिल काकोडकर
2019-2020प्रो. जी. पद्मनाभन
2021-2022प्रो. अजय कुमार घटक