Fellowship Scrutiny Committee 2019

Prof. G. Padmanaban – President – in Chair
Prof. Paramjit Khurana – General Secretary (OS)
Prof. Satya Deo – General Secretary (HQ)

PHYSICAL SCIENCES

 1. Prof. S.K. Joshi
 2. Prof. J.P. Mittal
 3. Dr. K. Kasturirangan
 4. Prof. Ashok Misra
 5. Prof. H.S. Mani
 6. Prof. Sibaji Raha
 7. Prof. A.K. Ghatak
 8. Prof. R.V. Hosur
 9. Dr. Vinod Kumar Singh
 10. Prof. Rohini Madhusudan Godbole
 11. Dr. Amit Roy
 12. Dr R. Ramraj
 13. Dr. Sourav Pal
 14. Prof. S.C. Dutta Roy
 15. Prof. Ayanendranath Basu
 16. Prof. Suman Chakraborty
 17. Prof. J.R. Bellare
 18. Prof. Ranjan K. Mallik
 19. Prof. Indranil Manna
 20. Dr. V.P. Dimri
 21. Dr. Harsh Gupta
 22. Prof. Santosh Kapuria
 23. Prof. S. K. Gupta
 24. Prof. R. Balasubramanian
 25. Prof. Satya Deo
 26. Prof. Ajit Iqbal Singh
 27. Prof. I.B.S. Passi
 28. Dr. Somnath Dasgupta
 29. Prof. J. R. Haritsa
 30. Dr. Sankar Kumar Pal
 31. Dr. Shailesh Nayak
 32. Prof. Anurag Sharma
 33. Prof. S. K. Satheesh
 34. Prof. S. P. Mehrotra
 35. Dr. Pradeep Kumar Gupta
 36. Prof. Sampat Kumar Tandon
 37. Dr. Ganesh Prasad Pandey
 38. Prof. Girija Jayaraman
 39. Dr. Sanghamitra Bandyopadhyay
 40. Dr. Ram Sagar
 41. Prof. Amita Das
 42. Dr. Sivaji Chakravorti
 43. Prof. Gautam Biswas
 44. Dr. A S Kiran Kumar
 45. Dr. Hirendra Nath Ghosh
 46. Dr. Vimal Kumar Jain

BIOLOGICAL SCIENCES

 1. Prof. (Mrs.) Manju Sharma
 2. Prof. Akhilesh K. Tyagi
 3. Prof. V.P. Kamboj
 4. Dr. Ramesh V. Sonti
 5. Prof. Balram Bhargava
 6. Prof. (Mrs.) Kasturi Datta
 7. Dr. Madhu Dikshit
 8. Prof. Amit Ghosh
 9. Prof. Jitendra P. Khurana
 10. Prof. Paramjit Khurana
 11. Prof. Hemant Kumar Majumder
 12. Prof. G.C. Mishra
 13. Dr. Chandra Shekhar Nautiyal
 14. Dr. Ajay K. Parida
 15. Prof. P.N. Rangarajan
 16. Dr. Chandrima Shaha
 17. Prof. P.K. Seth
 18. Prof. S.K. Sopory
 19. Dr. Amit P. Sharma
 20. Prof. Pramod Tandon
 21. Prof. Nikhil Tandon
 22. Prof. Rakesh Tuli
 23. Prof. H.N. Verma
 24. Dr. Tapas K. Kundu
 25. Dr. T. R. Sharma
 26. Prof. Madhoolika Agrawal
 27. Prof. Sudip Chattopadhyay
 28. Dr. Vishwa Mohan Katoch
 29. Dr. Subrata Sinha
 30. Dr. S. K. Barik
 31. Dr. Pramod Kumar Garg
 32. Dr. Pijush K. Das
 33. Prof. Ishan K. Patro
 34. Dr Samir Bhattacharya
 35. Dr. Suchitra Banerjee
 36. Dr. Subhra Chakraborty
 37. Dr. Shree Kumar Apte
 38. Dr. Anil Kumar Tripathi
 39. Dr. Shally Awasthi
 40. Prof. M. K. Thakur
 41. Prof. A. S. Raghavendra
 42. Dr Partha Pratim Majumder
 43. Prof. Anupam Chatterjee 
 44. Dr. N. K. Singh
 45. Prof. Veena Tandon
 46. Prof. U. C. Srivastava
 47. Dr P. Das, Patna
 48. Dr Padma Srivastava
 49. Dr Manoj Kumar Bhat
 50. Dr Sanjeev Sinha

 

Fellowship Scrutiny Committee 2018
Prof. Anil Kakodkar- President – in Chair
Professor Paramjit Khurana – General Secretary (OS)
Professor Satya Deo – General Secretary (HQ) 

PHYSICAL SCIENCES

 1. Prof. S.K. Joshi
 2. Prof. J.P. Mittal
 3. Prof. H.S. Mani
 4. Prof. Sibaji Raha
 5. Prof. A.K. Ghatak
 6. Prof. R.V. Hosur
 7. Dr. Vinod Kumar Singh
 8. Prof. Rohini Madhusudan Godbole
 9. Dr. Amit Roy
 10. Dr R. Ramraj
 11. Dr. Sourav Pal
 12. Prof. Ashok Misra
 13. Prof. S.C. Dutta Roy
 14. Prof. Amitabha Ghosh
 15. Prof. R.K. Shyamsundar
 16. Prof. J.R. Bellare
 17. Prof. Ranjan K. Mallik
 18. Prof. Indranil Manna
 19. Dr. V.P. Dimri
 20. Dr. Harsh Gupta
 21. Prof. Anil K. Gupta
 22. Prof. S. K. Gupta
 23. Prof. R. Balasubramanian
 24. Prof. Satya Deo
 25. Prof. Ajit Iqbal Singh
 26. Prof. I.B.S. Passi
 27. Dr. Somnath Dasgupta
 28. Dr. Ajit Keshav Kembhavi
 29. Dr. Sankar Kumar Pal
 30. Dr. Shailesh Nayak
 31. Prof. Anurag Sharma
 32. Prof. Satish Ramnath Shetye
 33. Prof. S. P. Mehrotra
 34. Dr. Pradeep Kumar Gupta
 35. Prof. Sampat Kumar Tandon
 36. Dr. Ganesh Prasad Pandey
 37. Prof. Girija Jayaraman
 38. Dr. Sanghamitra Bandyopadhyay
 39. Prof. Manjul Bhargava
 40. Prof. Amita Das
 41. Prof. Manindra Agrawal
 42. Prof. Gautam Biswas
 43. Dr. A S Kiran Kumar
 44. Dr. Kota Harinarayana
 45. Dr. Hirendra Nath Ghosh
 46. Dr. Vimal Kumar Jain

BIOLOGICAL SCIENCES

 1. Prof. (Mrs.) Manju Sharma
 2. Prof. Akhilesh K. Tyagi
 3. Prof. V.P. Kamboj
 4. Prof. Asis Datta
 5. Prof. Balram Bhargava
 6. Prof. (Mrs.) Kasturi Datta
 7. Dr. Madhu Dikshit
 8. Prof. Amit Ghosh
 9. Prof. Jitendra P. Khurana
 10. Prof. Paramjit Khurana
 11. Prof. Hemant Kumar Majumder
 12. Prof. G.C. Mishra
 13. Dr. Chandra Shekhar Nautiyal
 14. Dr. Ajay K. Parida
 15. Prof. P.N. Rangarajan
 16. Dr. Chandrima Shaha
 17. Prof. P.K. Seth
 18. Prof. S.K. Sopory
 19. Dr. Amit P. Sharma
 20. Prof. Pramod Tandon
 21. Prof. Nikhil Tandon
 22. Prof. Rakesh Tuli
 23. Prof. H.N. Verma
 24. Dr. Rajesh Sudhir Gokhale
 25. Dr. T. R. Sharma
 26. Prof. Madhoolika Agrawal
 27. Prof. Sudip Chattopadhyay
 28. Dr. Vishwa Mohan Katoch
 29. Dr. Subrata Sinha
 30. Prof. Vijayalakshmi Ravindranath 
 31. Dr. Pramod Kumar Garg
 32. Dr. Pijush K. Das
 33. Prof. Ishan K. Patro
 34. Dr Samir Bhattacharya
 35. Dr. Suchitra Banerjee
 36. Dr. Subhra Chakraborty
 37. Dr. Shree Kumar Apte
 38. Dr. Anil Kumar Tripathi
 39. Dr. Shally Awasthi
 40. Prof. M. K. Thakur
 41. Prof. M. Udayakumar
 42. Dr. Partha Pratim Majumder
 43. Prof. Adhya Tapan Kumar
 44. Dr. S. Ayyappan
 45. Prof. Veena Tandon
 46. Prof. U. C. Srivastava